04:54 CH - 20/09/2019

Công ước Quốc tế về các Quyền của Người Khuyết tật (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) là một văn kiện nhân quyền quốc tế do Liên Hợp Quốc soạn nhằm mục đích bảo vệ các quyền và nhân phẩm của người khuyết tật. Công ước được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày  13 tháng 12 năm 2006. Các quốc gia tham gia Công ước phải đảm bảo quyền được thụ hưởng bình đẳng mọi dịch vụ công cộng của người khuyết tật.